Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ladislav Požár FiF psychológia prof. 1981 Znojmo, ČR dekan PdF 1985-86, hab. 1993
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Karol Plank PraF občianske a rodinné právo prof. 1966 Bratislava dekan PraF 1964-66
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Jozef Martinka PdF geografia prof. 1947 Prievidza dekan PdF 1948-49
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Dušan Kutlík FTVŠ športová kinantropológia doc. 2001 Trenčín dekan FTVŠ 2003-07
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976-85
Ladislav Schubert PraF trestné právo prof. 1960 Olomouc dekan PraF 1954-56, 1963-64
Ivan Macák FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy mim. prof. 1971 Martin dekan FTVŠ 1969/79
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií